A Signal Office Kft. által üzemeltett
I-Partner weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások felhasználási-és általános szerződési feltételei


1. A szolgáltató adatai

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

A Szolgáltató cégneveSignal Office Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Szolgáltató”)
Rövidített cégneveSignal Office Kft.
A Szolgáltató székhelye5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.
A Szolgáltató postacíme:5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.
Cégjegyzékszáma04-09-010251
Adószáma:22984124-2-04

(2) Szolgáltató elérhetősége:

Telefon+36209249036
E-mailsignalkft@gmail.com

2. A felhasználási- és általános szerződési feltételek célja és hatálya

(1) A Szolgáltató az általa üzemeltetett Portálon keresztül elérhető és jelen Felhasználási- és Általános Szerződési Feltétekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadó Felhasználó számára figyelemmel a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseire

(2) A Portálon keresztül kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A Portál Szolgáltatásainak használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja.
Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Felhasználók értesítésével vagy anélkül. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt.

(3) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Signal Office Kft-re, mint Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltatóval az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált felhasználóra.

(4) Jelen ÁSZF 2017.03.01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben. Szolgáltató a Jelen ÁSZF alapján Magyarország területén nyújtja a Szolgáltatást.

3. A szolgáltatás tárgya

(1) Az I-Partner egy internet alapú munka-, tűzvédelmi, iparbiztonsági, környezetvédelmi, népegészségügyi adat-, határidő- és feladatkezelő rendszer, amellyel a Szolgáltató a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget az e körbe tartozó feladataik rendszerezéséhez, nyilvántartásához és nyomon követéséhez.

(2) A Szolgáltatási Szerződés jelen ÁSZF 4. pontja szerinti hatályba lépését követően a választott szolgáltatási csomagnak megfelelő mennyiségű adatot tud a Felhasználó felvinni a rendszerbe a saját, jelszóval és felhasználónévvel védett Felhasználói Fiókjában, valamint beállíthatja az egyes feladatok elvégzésének határidejét.

(3) A Felhasználó által megadott valamely határidő közeledtével a rendszer minden héten hétfőn automatikus e-mail üzenetet küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre/e-mail címekre, amelyben figyelmezteti a határidőre. Amennyiben a Felhasználó által beállított határidőig hátralévő idő kevesebb mint 1 hét, akkor az adott feladat piros háttérrel jelenik meg.

(4) Fontos, hogy a rendszer nem frissíti automatikusan az egyes határidőket (pl. meghatározott időszakonként megújítandó engedélyek), minden esetben a Felhasználónak kell elvégezni a határidők aktualizálását.

(5) A Felhasználó által a rendszerbe bevitt adatokat kizárólag a Felhasználó, valamint az általa delegált személyek láthatják és módosíthatják.

(6) A Felhasználóknak lehetőségük van belépni a Portálhoz kapcsolódó I-Klubba, ahol a tagok számára elérhetővé válnak a legújabb szakmai irányelvek, szakmai anyagok és nyomtatványok, amelyek segítséget nyújtanak az ellenőrzésekre való felkészüléshez, dokumentációk összeállításához.

4. Regisztráció és szerződéskötés

(1) A Felhasználók a Portálon keresztül, a „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a regisztrációt. A regisztrációs adatlap egyben Egyedi Szolgáltatási Szerződésnek is minősül.

(2) A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
 • cégnév/szervezet megnevezése
 • székhely
 • adószám
 • jelszó (minimum 6 karakter)
  Az alábbi adatok megadása önkéntes:
 • számlázási név és számlázási cím
A Felhasználó a regisztráció során köteles továbbá megadni azoknak a személyeknek az adatait, akik hozzáférési jogosultságot kapnak a Felhasználói Fiókhoz, ezáltal jogosultak az adatok módosítására.
A Felhasználó a természetes személyekre vonatkozó adatok megadásával egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy előzetesen beszerezte az érintett természetes személyek hozzájárulását a személyes adataik megadásához.

(3) A Felhasználó a regisztráció során jelölheti meg az általa igényelt szolgáltatás-csomagot (Ingyenes; Standard, Üzleti; Egyedi)

(3) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatok helyességét. Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és felhasználónévvel/e-mail címmel védett Felhasználói Felületen bármikor van lehetőség.

(4) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(5) A regisztráció során a Felhasználó köteles elfogadni a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek.

(6) A szerződéskötés menete a következő:
 • A Szolgáltató a szolgáltatási szerződést az igénylő Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja oly módon, hogy a szolgáltatásigénylés során megadott e-mail címre megküldi a Felhasználó részére azt a linket, amelyen megerősítheti a szerződéskötést.
 • A Szerződés aktiválása: A megerősítést követően a Szolgáltató e-mailben megküldi a Felhasználó részére az Egyedi Szolgáltatási Szerződést és a Díjbekérőt.
 • A Szerződés hatályba lépése:
  • Amennyiben a Szolgáltató által küldött Díjbekérő összege 0,- Ft, a Szerződés a megerősítéssel, azaz az aktiválással egyidejűleg hatályba is lép, melyről a Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, melyben tájékoztatja, hogy a Szerződés hatályba lépett és aktiválhatja a Felhasználói Fiókját.
  • Amennyiben a Szolgáltató által küldött Díjbekérő alapján a Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége áll fenn, a Szerződés hatályba lépésének feltétele a díjnak a Díjbekérőn feltüntetett határidőig történő megfizetése. Erről a Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére.
   Amennyiben a Felhasználó a Díjbekérőn szereplő összeget az előírt határidőben nem teljesíti, a Szolgáltató e-mailben a Felhasználót, hogy nem teljesítette a fizetési kötelezettségét, ezért meg kell ismételnie az eddigi szerződéskötési lépéseket.
   A Díjbekérőn szereplő összeg határidőben történő befizetése esetén a Szolgáltató e-mailben értesítést küld al Felhasználó részére, melyben tájékoztatja, hogy a Szerződés hatályba lépett és aktiválhatja a Felhasználói Fiókját.
 • A Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató az elvárható biztonsági feltételek mellett, tartós és megváltoztathatatlan elektronikus adathordozón rögzíti. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésről igény esetén a Felhasználó részére email útján másolatot küld.

(7) A Szolgáltatási Szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződéskötés nyelve a magyar.

5. A szolgáltatás díja, a díjfizetés és a számlázás módja

(1) Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza az egyes Szolgáltatási Csomagokért fizetendő díjat, az igénybe vehető kedvezményeket és azok feltételeit, ill. az éppen aktuális akciókat.

(2) A Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató éves díj formájában állapítja meg. Az éves rendszerhasználati díjat a regisztráció/szerződéskötés során a jelen ÁSZF 4.6 pontjában rögzítettek szerint a Szolgáltató által kiállított és a Felhasználó részére megküldött Díjbekérő alapján banki átutalással kell teljesíteni … napos fizetési határidőn belül. A Díjbekérő a regisztráció során megadott számlázási adatokkal kerül kiállításra. Amennyiben a Felhasználó módosítani szeretné a számlázási adatokat, azt bármikor megteheti a Felhasználói Fiókjában.

(3) Az éves rendszerhasználati díjnak a Szolgáltató bankszámláján határidőben történő jóváírása a Szerződés hatályba lépésének a feltétele.

(4) Amennyiben a Felhasználó a Díjbekérő alapján határidőben teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató a díjnak a bakszámláján történő jóváírását követően kiállítja a teljesítésről a „Számlát” - amely pénzügyi teljesítést már nem igényel - és azt megküldi e-mailben a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre.

(5) Amennyiben a Felhasználó a Díjbekérő alapján határidőben nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató a határidő lejártáról e-mailben értesítést küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre.

6. A szerződés időtartama, megszűnése

(1) Felek a Szolgáltatási Szerződést egy (1) éves határozott időtartamra kötik.

(2) A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött Szolgáltatási Szerződés megszűnik az egy (1) éves határozott időtartam lejártakor, feltéve, hogy a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal a Szolgáltató postacímére küldött nyilatkozatában írásban nyilatkozik, hogy a szerződést meg kívánja szüntetni.

(3) Szolgáltató a szerződés lejárta előtt 45 nappal tájékoztató e-mailt küld a Felhasználó részére, melyben felhívja a figyelmét arra, hogy a szerződés 45 napon belül lejár, és felhívja a figyelmét a szerződés megszüntetésére vonatkozó írásbeli nyilatkozat megtételének lehetőségére.
Amennyiben a Felhasználó a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal nem nyilatkozik, úgy a szerződés további 1 (egy) éves határozott időtartamra meghosszabbodik.

(4) Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni, amennyiben a Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el, és szerződésszegő magatartásával, vagy mulasztásával a Szolgáltató által e-mailben küldött felszólítás hozzáférhetővé válását követő 5 (öt) napon belül nem hagy fel.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
 • a Portál használati szabályainak sorozatos, vagy súlyos megszegése
 • a Portál rendeltetésszerű működésének veszélyeztetés, vagy akadályozása

(5) A Szolgáltatási Szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat tekintetében kizárólag az ajánlott postai úton megküldött nyilatkozatot tekinti a Szolgáltató joghatályosnak.

7. Felelősség

(1) Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért, továbbá felel minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználónevének és jelszavának felhasználásával történt, így különösen a Szolgáltatónak, más Felhasználónak, valamint harmadik személyeknek okozott károkért.
A Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni amennyiben a regisztráció során, vagy később Felhasználói Fiókban megjelölt személy hozzáférési joga megszűnik. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználó felel.

(2) Az egyes feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó információkat, így különösen a határidőket, érvényességi időket, lejárati időket a Felhasználó adja meg, viszi fel a rendszerbe és a Felhasználó, illetve az általa erre a regisztráció során kijelölt személyek jogosultak az adatokat módosítani, erre tekintettel a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a Felhasználó által felvitt, vagy módosított adatok pontatlanságából, hiányosságából adódik. A regisztráció során megadott, valamint a rendszerbe bevitt adatok helyességéért, valamint az adatok naprakészen tartásáért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

(3) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása az igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem vállal kötelezettséget arra, hogy a különböző munka-, tűz-, környezetvédelmi, iparbiztonsági, népegészségügyi, és egyéb a Felhasználó számára releváns jogszabályok változását figyelemmel kíséri, így a Szolgáltató nem tehető felelőssé a jogszabályban előírt érvényességi idők megváltozásából eredően a Felhasználót ért esetleges károkért (pl: mulasztási bírság).

(4) Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Portálhoz kapcsolódó I-Klub keretein belül közzétett szakmai anyagok, nyomtatványok tartalmáért, pontosságáért és adott célra való alkalmasságáért.

(5) Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, de nem terheli felelősség érdekkörén kívül bekövetkezett, vagy érdekkörén kívül a Szolgáltatás használatának korlátozását okozó hibákból ( így különösen: vis maior) eredő semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért (így különösen: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), melyek a Szolgáltatás használatából, vagy esetleges gátolt működéséből erednek. Szolgáltató a szolgáltatás keretein belül elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak védelme érdekében.
A Szolgáltató érdekkörén kívül esik különösen, de nem kizárólagosan:
 • Internet és helyi hálózat minősége, sávszélesség
 • más rendszerek által okozott túlterhelés (pl.: hálózati, szoftver) miatt bekövetkező minőségromlás, hiba
 • tápellátás
 • hardver hiba
 • nem rendeltetésszerű használat

(5) Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („as is”), ennek megfelelően nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint nem vállal felelősséget a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességéért. Azok használata a Felhasználók saját kockázatára és felelősségére történik.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a véletlen törlésből, hálózati vagy rendszerhibából, fájlsérülésből vagy bármely más okból eredő adatvesztésért.

(6) A Portál letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.

(7) A Portálon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt.

8. Hibabejelentés, hibaelhárítás, panaszkezelés

(1) Amennyiben bármely a Felhasználó a Szolgáltatásban hibát, rendellenes működést észlel, köteles arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A hibajelentés módja a signalkft@gmail.com e-mail címre küldött hibabejelentés.

(2) A hibabejelentés tartalmi követelménye: bejelentő adatai, a hiba felmerülésének időpontja, a felület megnevezése, valamint a hiba részletes leírása. Szolgáltató a hibaelhárítást munkanapokon 17 óráig végzi. Hibabejelentés esetén Szolgáltató munkaidőben a bejelentéstől 72 órán belül vállalja a hibajavítás megkezdését, vagy további információkat kér a hiba azonosítása, reprodukálása vagy javítása érdekében. Szolgáltató adatvédelmi és biztonsági okokból csak egyértelműen azonosított személy esetén adhat tájékoztatást, vagy fogadhat el hibabejelentést.

(3) A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével, vagy a Portál működésével kapcsolatos panaszát, észrevételeit a signalkft@gmail.com e-mail címre juttathatja el.
Szolgáltató a bejelentett panaszokat a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.

9. Adatkezelés, adatbiztonság

(1) Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Amennyiben a Portálon található egyes funkciók eléréséhez személyes adatok megadása szükséges, a Szolgáltató ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását az alábbi elérhetőségek bármelyikén indokolás nélkül bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni:
 • E-mailben: signalkft@gmail.com
 • Postai úton: 5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.

(4) Személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

(5) A Portál használata során a Felhasználók IP-címe naplózásra kerül, melyet a Szolgáltató kizárólag a Portál karbantartásához, fejlesztéséhez, valamint statisztikai adatainak kimutatásához használ fel.

(6) Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

Az adatkezelő neveSignal Office Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő székhelye5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.
Az adatkezelő postacíme5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.
Adószáma22984124-2-04
E-mail címsignalkft@gmail.com

(7) Szolgáltató a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

(8) Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

(9) Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén.

(10) A Felhasználó által a rendszerben rögzített munkavállalói személyes adatok vonatkozásában a Felhasználó adatfeldolgozójának minősül. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok felvétele jogszerűen történt, azok kezelésére jogosult. A személyes adatok tekintetében az adatminőség-biztosítási kötelezettség a Felhasználót, mint adatkezelőt terheli. A Felhasználó a Szolgáltató részére meghatározott adatkezelési műveletek jogszerűségéért teljes körűen felel.

(11) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

10. Szerzői jogok

(1) A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2) A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3) A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Signal Office Kft. az I-Partner Portál üzemeltetője