Adatvédelmi tájékoztató


1. Általános rendelkezések

(1) Az i-partner.hu domain alatt elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a személyes adatok során, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint járunk el.

  Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:
 1. Adatkezelő neve: Signal Office Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhelye: 5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.
 3. Cégjegyzékszáma: 04-09-010251
 4. Postacíme: 5720 Sarkad, Cukorgyár utca 31. II. emelet 33.
 5. Elektronikus (e-mail) cím: signalkft@gmail.com
 6. Adószáma: 22984124-2-04
 7. Adatvédelmi nyilvántartás száma: 0000000 / nyilvántartásba vétel folyamatban

(2) A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy az érintett természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Jogszabályi háttér

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az érintett hozzájárulása alapján, illetőleg
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeljük.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

(1) A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Felhasználók azonosítása, regisztrációs űrlapok:
A regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük
 • a Felhasználó által delegált személy/kapcsolattartó neve
 • a Felhasználó által delegált személy/kapcsolattartó e-mail címe
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás; automatikus értesítések, figyelmeztetések küldése

Hírlevél szolgáltatás:
A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevélre történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön az Ön részére.
A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatokat kezeljük:
 • teljes név
 • e-mail cím
Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.
Az hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.
A visszavonó nyilatkozatot megteheti:
 • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • levelezési címünkre küldött levélben

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Az Ön számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezünk el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor Ön nem ad át a részünkre személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.
A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet megtudjunk az Ön információhasználati szokásairól és így, javíthassuk szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.
Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

Naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
 • az Ön számítógépének dinamikus IP-címe
 • az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

(2) Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk.
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

(3) Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

(4) Az adatkezelés időtartama:
Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatait haladéktalanul töröljük.

(5) A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

(8) Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

Név: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Telefon: +36(1)348-5000
E-mail: info(at)viacomkft.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

(1) Bármikor kérelmezheti, hogy
 • adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • helyesbítsük a személyes adatait, valamint
 • töröljük vagy zároljuk a személyes adatait (a kötelező adatkezelés kivételével).

(2) Az erre irányuló kérelme benyújtásától 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetben költségtérítést állapítunk meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést visszatérítjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

(3) Töröljük a személyes adatot, ha
 • kezelése jogellenes;
 • Ön kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(5) Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

(6) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

(7) Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítjuk, erről a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatjuk, megjelölve az elutasítás ténybeli és jogi indokait, és egyidejűleg tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(8) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről a írásban tájékoztatjuk Önt.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

(9) Az Ön jelen 5. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  Telefon: 06 -1- 391-1400
  Telefax: 06-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.